Náplň a cíle projektu

     Hlavním cílem projektu je příprava a realizace nového systému odborných praxí denního studia studentu VOŠ. Předmět odborné praxe probíhá od prvního do třetího ročníku studia v návaznosti na ostatní odborné předměty, v každém ročníku s jinou hodinovou dotací a s různými dílčími cíli. Odborná praxe připravuje studenty po praktické stránce tak, aby po nástupu do zaměstnání měli dostatek kvalitních praktických zkušeností, které jim umožní úspěšnější adaptaci v současných měnících se podmínkách trhu práce. Projektem chceme podpořit i zvýšení motivace a zapojení studentů do přípravy a organizace aktivit v odborné praxi, postupným přechodem ze systému individuálně zajištovaných souvislých praxí ve třetím ročníku k systému řízené odborné praxe rozvíjející mimo jiné i klíčové manažerské kompetence studentů. Tento hlavní cíl chceme naplňovat ve dvou základních programových rovinách:

1) tvorbou nových výukových materiálů a studijních podpor a konsolidací partnerů - poskytovatelů odborné praxe, úkolem je sjednocení pravidel a podmínek odborné praxe pro studenty i pro poskytovatele a podpora a zkvalitnění teoretických vědomostí a dovedností potřebných pro výkon činností zařazených a sledovaných v odborné praxi.

2) výukou předmětu odborná praxe podle upravených osnov a s využitím studijních opor vzniklých v projektu. V rámci projektu proběhne výuka ve dvou na sebe navazujících etapách. Ve školním roce 2010/2011 proběhne první ověřovací výuka podle nového modelu, v rámci které budou společně s poskytovateli odborné praxe i studenty vyhodnocovány a upravovány studijní materiály, případně i průběhy a obsahy odborných praxí na základě získaných praktických zkušeností z této realizace. Ve školním roce 2011/2012 pak již bude probíhat výuka plně podle nového modelu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu zejména forem výuky a doplnění o nové studijní materiály, není nutné pro tuto úpravu žádat schválení MŠMT.

Ad 1) Studijní materiály a konsolidace partnerů

a)       Konsolidace partnerů - poskytovatelů odborné praxe

tvorba sítě partnerů z pražských firem a organizací, které se budou spolu s námi podílet na odborné a profesní stránce odborné praxe studentů a na přípravě potřebných materiálů a dokumentů

b)       Pracovní manuál odborné praxe

metodické listy a hodnotící formuláře pro akce a aktivity zařazené v systému odborných praxí. Ty pak budou součástí výstupního portfolia studenta (tzv. europasu) a budou zároveň dokladem jeho praktických zkušeností pro budoucího zaměstnavatele.

c)       Skripta Odborná praxe

studijní teoretická opora pro manažersko organizační témata potřebná pro pochopení teorie v předmětu Odborná praxe.

d)       Technický manuál organizace sportovní akce

metodické materiály pro organizování sportovních akcí, organizační, logistický a materiální rámec. Manuál bude sloužit studentům při přípravě jejich akcí, ale předpokládáme i jeho širší využití sportovními kluby a volnočasovými organizacemi.

      e) E-learningové podpory pro předmět Odborná praxe

            6 e-learnigových kurzů vycházející ze skript Odborná praxe

            6 e-learningových testů pro hodnocení potřebných teoretických znalostí.

Ad 2) Výuka předmetu Odborná praxe podle inovovaného obsahu.

Ověřovací výuka proběhne ve školním roce 2010/2011, kdy ověříme funkčnost a účinnost připravovaných změn a na základě získaných praktických zkušeností a po konzultacích a hodnocení jak s partnery, tak i se studenty, upravíme inovovaný obsah tak, aby ve školním roce 2011/2012 již proběhla výuka plně podle nového modelu.

Kontakt

ATVS Palestra VOŠ s.r.o.

hedrlin@palestra.cz

Slovačíkova 400/1
Praha 9
19700

286852080

Vyhledávání

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode